Show simple item record

dc.contributor.advisorGuix Llistuella, Eulàlia
dc.contributor.authorJansà Garcia de la Reina, Laura
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2016-07-25T08:56:57Z
dc.date.available2016-07-25T08:56:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/241
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: El contacte terapèutic és una teràpia alternativa i complementària coneguda des de fa segles i consisteix en la imposició de les mans amb l’objectiu d’ influir en els camps energètics que envolten i romanen en el cos humà. Infermeria disposa del NIC 5465, el Contacte terapèutic per atendre a l’individu des de una vessant integral. OBJECTIU: Evidenciar que el Contacte terapèutic com a intervenció d’infermeria durant el preoperatori de les fractures de maluc, en pacients ancians, redueix el dolor aconseguint disminuir les mesures farmacològiques. MATERIAL I MÈTODES: El treball es basa en un assaig quantitatiu amb la finalitat de conèixer si incorporant el Contacte terapèutic com a eina, dins de les intervencions d’infermeria, en el preoperatori de fractura de maluc els valors del dolor en l’escala EVA disminueixen. Aquest estudi esta compost per el grup control, el qual no se li aplicarà el contacte terapèutic sinó que el dolor el tractarà amb mesures farmacològiques. I el grup d’intervenció on s’aplicarà el contacte terapèutic quan el pacient refereixi dolor amb un valor superior a 4 en l’escala EVA. CONCLUSIONS: Realitzar aquest estudi permet evidenciar científicament l’eficàcia del Contacte terapèutic en presència de dolor. Encara que aquest estudi es centra en el dolor, el NIC és pot incloure en qualsevol intervenció infermera amb el fi d’ aportar beneficis als usuaris. Empènyer a incorporar les teràpies naturals dins el sistema sanitari és important per curar des d’una visió holística del subjecte. A més, aplicar aquesta teràpia natural no té cap cost afegit al temps de dedicació.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION : Therapeutic touch is an alternative and complementary therapy known for centuries and involves the imposition of hands in order to influence the energy fields and remain in the human body. Nursing has the NIC 5465, Therapeutic Touch keep an integral care. OBJECTIVE: To demonstrate that the therapeutic contact as a nursing intervention during the preoperative hip fractures in elderly patients, reduces pain getting pharmacological decrease. METHODS: The study is based on a quantitative test in order to know whether incorporating Therapeutic Touch as a tool within the nursing interventions in the preoperative hip fracture values VAS pain scale. This study is composed of the control group, which will apply treatment pharmacological. And the intervention group which applied therapeutic Contact when the patient refers pain to a value of 4 in the VAS scale. CONCLUSIONS: This study can demonstrate scientifically the efficacy of therapeutic contact in the presence of pain. Although this study pain, it can include any NIC nursing intervention in order to bring benefits to users. Push to incorporate natural therapies within the health system is important take care from a holistic view of the subject. Moreover, applying this natural therapy has no added cost.es_ES
dc.format.extent61 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectDolores_ES
dc.subjectArticulació coxofemoral--Fractureses_ES
dc.subjectInfermeriaes_ES
dc.subjectPersones granses_ES
dc.subject.otherPaines_ES
dc.subject.otherHip joint--Fractureses_ES
dc.subject.otherNursinges_ES
dc.subject.otherOlder peoplees_ES
dc.titleEl contacte terapèutic disminueix el dolor en el preoperatori de fractura de maluc en la gent granes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España