Show simple item record

dc.contributor.advisorBrando Garrido, Cecilia
dc.contributor.authorBadia Rifà, Marta
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-01-31T12:24:58Z
dc.date.available2017-01-31T12:24:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/287
dc.description.abstractLa transsexualitat ha patit evolucions juntament amb el moment històric en el qual es trobava, fins avui dia que en ple segle XXI encara es considera una malaltia, classificant-la com un "trastorn de la identitat de gènere". Aquest trastorn, es presenta quan una persona mostra una discordança entre el sexe sentit i el sexe assignat. En la prehistòria, la vivència de la transsexualitat comença sent un privilegi de la natura, però posteriorment en les etapes més fosques de la història s'arriba a considerar als transsexuals com a desviats, malalts mentals i portadors de mals auguris. El comitè del DSM (manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals) classifica des del 1952 la transsexualitat com a malaltia. Provocant que la societat ho visqui com un problema i no com una alternativa. La classificació de la "malaltia" evoluciona en part gràcies a les reivindicacions de molts col·lectius transsexuals i afins. Aquesta lluita contra la despatologització i el respecte, ha comportat i comporta per les persones transsexuals preus molt alts: suïcidis, agressions, assassinats, etc. El fet d'etiquetar la transsexualitat com una malaltia, no ha ajudat a conèixer correctament aquest tema. Per tant, es porta a terme una revisió de la literatura per tal d'agrupar coneixements. Des d'infermeria es veurà com l'atenció que s'ofereix no és l'adequada i per altra banda que existeix la invisibilitat de la figura professional en aquests processos. Per aquesta raó cal realitzar una formació als professionals, focalitzada en la transsexualitat, per impulsar les possibilitats d'acceptació de la societat i per demostrar la necessitat de la inclusió del personal infermer en l'atenció a persones transsexuals.es_ES
dc.description.abstractTranssexualism has undergone changes along with the historical moment in which it was until today in the XXI century is still considered a disease, classifying it as a "gender identity disorder". This disorder, occurs when a person shows a disagreement between sex and gender assigned meaning. In prehistoric times, the experience of transsexualism begins as a privilege of nature, but later in the darkest periods of history come to consider transsexuals as deviant, the mentally ill and bearers of bad omens. The committee of the DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ranks since 1952 transsexuality as a disease. Causing society to live it as a problem and not as an alternative. The classification of "disease" evolves in part thanks to the demands of many groups transsexuals and the like. This anti despathologization and respect has led and leads to very high prices transgender people: suicides, assaults, murders, etc. Tagging transsexuality as a disease, it has helped to make this issue properly. Therefore, we conducted a literature review to group knowledge. Since nursing is seen as the care offered is not adequate and there is also the invisibility of the professional role in these processes. Therefore need to make training professionals, focused on transsexuality to boost the chances of acceptance in society and to demonstrate the need for the inclusion of personal nursing care for transgender people.es_ES
dc.format.extent99 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectTranssexuals--Aspectes sociològicses_ES
dc.subjectTranssexuals--Assistència mèdicaes_ES
dc.subject.otherTranssexuals--Sociological aspectses_ES
dc.subject.otherTranssexuals--Medical carees_ES
dc.titleEntendre per Atendre: La Transsexualitates_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España