Show simple item record

dc.contributor.advisorMarch Vilà, Gemma
dc.contributor.authorRamos Blanco, Miriam
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-05-11T11:12:33Z
dc.date.available2017-05-11T11:12:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/403
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: La Incontinència Urinària (IU) no és considerada una patologia greu, però aquesta suposa un gran problema de salut ja que comporta un impacte important en la qualitat de vida de la dona. (1) Tot i que existeixen uns factors de risc sobre els quals no es pot actuar (no modificables), existeix un grup, relacionat principalment amb els hàbits de vida, sobre els quals podem intervenir des d’infermeria per tal de prevenir la IU i, al mateix temps, millora la seva qualitat de vida. (2) Les intervencions per prevenir la IU són: la modificació dels hàbits de vida per aquells que són saludables i la pràctica d’Exercicis de Kegel per entrenar i enfortir la musculatura del sòl pelvià. (3)(4) OBJECTIU: L’objectiu d’aquest programa educatiu és disminuir la prevalença i la incidència de la IU en dones a partir dels 40 anys d’edat, des de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Mollet del Vallès, a través de la prevenció y la promoció d’hàbits de vida saludables. MÈTODE: Es proposen activitats dirigides a dones a partir dels 40 anys, per tal de facilitar les eines i els coneixements, principalment, de forma individualitzada però també col•lectivament. CONCLUSIONS: Amb el present programa es pretén augmentar la qualitat de vida de les dones a partir d’uns hàbits de vida saludables i la pràctica d’Exercicis de Kegel amb l’objectiu final de disminuir la prevalença i incidència de la IU. PARAULES CLAU: sòl pelvià, incontinència urinària, prevalença, qualitat de vida, factors de risc, prevenció, hàbits de vida saludables.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION: Urinary incontinence (UI) is not considered a serious disease, but this is a major health problem because it involves a major impact on the quality of life of women. (1) Although there are some risk factors on which we cannot act (not modified), there is a group mainly related lifestyle on which we can intervene from nursing to prevent UI and at the same time improves their quality of life. (2) Interventions for preventing UI include: modification of lifestyle for those who are healthy and practice Kegel exercises to train and strengthen the pelvic floor muscles. (3)(4) OBJECTIVE: The objective of this educative program is to decrease the prevalence and incidence of urinary incontinence in women over 40 years old, from Attention to Sexual and Reproductive Health of Mollet del Vallès, through the prevention and promotion of healthy lifestyles. METHOD: We propose activities aimed at women over 40 years to provide the tools and knowledge not only individually but also collectively. CONCLUSIONS: With this program we aim to increase the quality of life of women from a healthy lifestyle and practice Kegel exercises with the ultimate goal of reducing the prevalence and incidence of UI. KEY WORDS: pelvic floor, urinary incontinence, prevalence, quality of life, risk factors, prevention, healthy lifestyles.es_ES
dc.format.extent84 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectSòl pelviàes_ES
dc.subjectIncontinència urinària--Prevencióes_ES
dc.subject.otherPelvic floores_ES
dc.subject.otherUrinary incontinence--Preventiones_ES
dc.titlePrograma d’educació per a la salut per la prevenció de la incontinència urinària en dones a partir dels 40 anys al municipi de Mollet del Vallèses_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España