Show simple item record

dc.contributor.advisorMiguel González, Susana
dc.contributor.authorSallés Soler, Èlia
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2017-05-11T12:39:24Z
dc.date.available2017-05-11T12:39:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/406
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ : La fractura de maluc, és un problema de salut que afecta principalment a la població anciana. Catalunya és la comunitat autònoma amb major incidència de fractura de maluc, aproximadament hi ha 897 fractures per 100.000 habitants majors de 65 anys. A Espanya les xifres són menors, la incidència és de 511 casos per cada 100.000 habitants de més de 65 anys. L’increment de l’envelliment demogràfic, farà que aquestes xifres vagin en augment sinó es treballa la prevenció d’aquest problema de salut. La fractura de maluc és un problema de salut important a tractar ja que te una gran repercussió a la persona que la pateix, té una mortalitat associada d’entre el 5-20%, per altre banda també pot provocar danys psicològics i físics que no sempre seran reversibles. Les causes principals i evitables d’aquest problema de salut, són el dèficit nutricional i les caigudes. OBJECTIU : L’objectiu principal d’aquest programa de salut és disminuir un 10% la incidència de la fractura de maluc en persones majors de 65 anys de Igualada a través de la prevenció de les caigudes i la promoció d’una dieta equilibrada. MÈTODE : Per el desenvolupament del treball, primer s’ha realitzat un anàlisis de la situació de salut de la comunitat, seguidament, a través del mètode PRECEDE i mitjançant entrevistes, s’ha realitzat un anàlisis dels diferents factors que influeixen en els comportaments relacionats amb aquest problema de salut. Finalment s’han dissenyat unes activitats dinàmiques i adequades a persones de més de 65 anys, orientades a modificar aquets comportaments i prevenir així la fractura de maluc. CONCLUSIONS : Infermeria, juntament amb un equip multidisciplinari, és el col·lectiu principal encarregat de dur a terme educació per la salut. Aquesta és una eina clau per la prevenció de moltes malalties, com en aquest cas, la fractura de maluc. S’ha d’intentar promocionar aquesta educació amb la població anciana i així poder proporciona’ls-hi un envelliment sa i actiu. PARAULES CLAU: Educació per la salut, fractura de maluc, envelliment actiu, prevenció de caigudes, nutrició, canvi d’hàbits.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION : Hip fracture is a health problem that mainly affects the elderly population. Catalonia is the region with the highest incidence of hip fracture, there are estimated 897 fractures for 100,000 inhabitants over 65 years. In Spain the figures are lower, the incidence is 511 cases for 100,000 people over 65 years. The increasing aging population, will cause the increase of these numbers if we don’t work in the prevention of this health problem. Hip fracture has an important effect on the person, it has a mortality rate of between 5-20% and also causes psychological and physical damages that there aren’t always reversible. The avoidable main causes of this problem are the incorrect diet and the falling down. OBJECTIVE : The objective of this health program, is to reduce by 10% the incidence of hip fractures in people over 65 years, through the prevention of falls and the promotion of a healthy and balanced diet. METHOD : To the develop of this project, first is necessary do an analysis of the health situation of the community, then through the method PROCEDE and interviews, an analysis of the various factors that influence behaviors with this health problem. Finally, I designed some dynamic and appropriate activities for people over 65 years aimed to modifying the behavior and prevent hip fractures. CONCLUSIONS : Nursing, along with a multidisciplinary team, is the main colective responsible for carrying out health education. This is a key tool for the prevention of many diseases, as in this case, the hip fracture. We try to promote this education to the elderly population and thus provide them a healthy and active aging. KEYWORDS : Health education, hip fracture, active aging, fall down prevention, nutrition, behavior change.es_ES
dc.format.extent55 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectEducació sanitàriaes_ES
dc.subjectArticulació coxofemoral--Fractureses_ES
dc.subjectCaigudes (Accidents)--Prevencióes_ES
dc.subjectModificació d'hàbitses_ES
dc.subject.otherHealth educationes_ES
dc.subject.otherHip joint--Fractureses_ES
dc.subject.otherFalls (Accidents)--Preventiones_ES
dc.subject.otherHabit breakinges_ES
dc.titlePrograma d’Educació per la Salut orientat a disminuir la incidència de fractures de maluc a la comarca de l’Anoiaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España