Show simple item record

dc.contributor.advisorTerradellas Fernandez, Marc
dc.contributor.authorBueno López, Núria
dc.contributor.authorGarcia Fernández, Benoît
dc.contributor.authorTuset Queralt, Laura
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-01-08T13:33:42Z
dc.date.available2018-01-08T13:33:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/423
dc.description.abstractLa paràlisi cerebral es considera un grup de síndromes i no una malaltia com a tal; es manifesta com problemes motors no evolutius però canviants. És la forma més comú de trastorn motor crònic de la infància, degut a una alteració no progressiva del cervell. L'objectiu del treball és estudiar si mitjançant la teràpia complementària del kinesiotape millora la funció de l’extremitat superior en infants amb paràlisi cerebral espàstica als flexors del avantbraç i l’infant pot realitzar de manera més autònoma les AVD, reduint al mateix temps l'espasticitat. A la valoració final, els infants inclosos han de complir haver estat avaluat amb les escales, així com els criteris d’inclusió i exclusió definits en el pla d'actuació. Els subjectes es troben tots dins d'un mateix grup de tractament i, per això, cal tenir en compte les singularitats de cada individu, determinades pel nivell de cada escala de valoració. Abans d’iniciar el tractament, s'ha de tenir el vistiplau d’un document informat per part dels pares i/o tutors, així com la prova de l’al·lèrgia del kinesiotape negativa, per descartar reaccions adverses. Finalment es prepara la pell per aplicar el kinesiotape i, un cop perduda l’adhesivitat, es retira la bena. Sembla haver-hi evidència i estudis al respecte insuficients com per concloure que l’aplicació del kinesiotape és una eina eficaç pel tractament de la paràlisi cerebral. La valoració i tractaments específics inclosos en el pla pretenen permetre una aplicació del mateix per tot aquell professional que es trobi amb el tipus de pacients esmentats. PARAULES CLAU : Kinesiotape Paràlisi Cerebral, Kinesiotape Espasticitat, Embenat Neuromuscular en nens, Kinesiotape neurologia, Kinesio Taping, Kinesio Nens.es_ES
dc.description.abstractCerebral palsy is not considered a disease as such but a group of syndromes. It manifests as motor and not evolutionary problems though in frequent change. It is the most common chronic motor disorder in pediatrics, cost by non-progressive brain disorder as a result of interference during development. The aim of this study is to know whether the kinesiotape can reduce the spasticity and improve the function of the upper limb in forearm muscles in children with spastic cerebral palsy, being thus able to perform more autonomous activities of daily living. To include children within the study, inclusion and exclusion criteria, as well as the assessment scales, have to be achieved. Subjects are all included within the same group, though it must be taken into account the uniqueness of each individual, determined by the level of each assessment scale. Before starting the treatment, a document informing about the treatment should be accepted by the parents and/or guardians of the child, and then carry out a kinesiotape allergy test to avoid adverse reactions. Finally, the skin of the child should be set up to apply the bandage to remove it when it decreases its adhesivity. When it comes to the application of the kinesiotape, the results of this study suggest that there is a lack of scientific evidence nor enough sources to confirm its validity for pacients with spastic cerebral. This study encourages clinicians to implement the treatment if applicable. KEYWORDS : Kinesiotape Cerebral Palsy, Kinesiotape Spasticity, Neuromuscular bandage in children, Kinesiotape neurology, Kinesio Taping, Kinesio Children.es_ES
dc.format.extent39 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectInfants paralítics cerebralses_ES
dc.subjectEmbenat neuromusculares_ES
dc.subject.otherCerebral palsied childrenes_ES
dc.subject.otherKinesio tapinges_ES
dc.titleAplicació del kinesiotape a l’extremitat superior en infants amb paràlisi cerebral espàstica hemiparèticaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España