Show simple item record

dc.contributor.advisorTutusaus Homs, Ricard
dc.contributor.authorChorro Galán, David
dc.contributor.authorFàbregas Ferré, Christian
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-01-08T15:23:19Z
dc.date.available2018-01-08T15:23:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/424
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: La síndrome de l’intestí irritable (SII) és un trastorn gastrointestinal crònic comú que cursa amb dolor abdominal recurrent, malestar i alteració de l’hàbit intestinal. És un trastorn orgànic amb patogènesi multifactorial i en són característics la hipersensibilitat visceral i els símptomes psicològics. Freqüentment, els pacients amb SII es queixen de dolor en regions del cos llunyanes de l’intestí, fet que indica un procés de sensibilització implicat. OBJECTIUS: Ampliar els nostres coneixements sobre la SII per identificar els pacients amb dolor lumbar degut a aquest trastorn i així realitzar el millor diagnòstic, avaluació i tractament possible. RESULTATS – PLA D’ACTUACIÓ: Es proposa una anamnesi detallada, una exploració sistemàtica i una valoració minuciosa per identificar els pacients amb dolor lumbar crònic i SII. Un cop identificats, es classifica els pacients en dos grups segons l’etiologia i la simptomatologia. A continuació, s’elabora un pla de tractament general i comú, així com plans multidisciplinaris especialitzats dirigits a cada grup. CONCLUSIONS: El pla diagnòstic i terapèutic elaborat es podria aplicar a la pràctica clínica en pacients adults amb dolor lumbar crònic d’origen visceral, concretament de la SII, abordant el trastorn des de diferents àmbits i amb un treball multidisciplinar. PARAULES CLAU : Síndrome de l’intestí irritable, Dolor de la regió lumbar, Dolor crònic, Etiologia, Diagnòstic, Tractament.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common chronic gastrointestinal disorder that presents recurrent abdominal pain, discomfort and altered bowel habits. It is an organic disorder with a multifactorial pathogenesis and its characteristics include visceral hypersensitivity and psychological symptoms. Frequently, patients with IBS complain of pain in parts of the body distant from the intestine, indicating a sensitization process involved. OBJECTIVES: To expand our knowledge of IBS to identify patients with resulting low back pain due to this disorder and thus perform the best diagnosis, evaluation and treatment possible. RESULTS – ACTION PLAN: A detailed medical history taking, a systematic physical examination and a meticulous assessment to identify patients with chronic low back pain and IBS has been proposed. Once identified, the patients were classified into two groups according to etiology and symptomatology. Then a general and common treatment plan was developed, as well as specialized multidisciplinary plans aimed at each group. CONCLUSIONS: The diagnostic and therapeutic plans developed could be applied to clinical practice in adult patients with chronic low back pain of visceral origin, specifically IBS, approaching the disorder with different treatments within a multidisciplinary work. KEYWORDS : Irritable bowel syndrome, Low back pain, Chronic pain, Etiology, Diagnosis, Therapy.es_ES
dc.format.extent53 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectCòlon irritablees_ES
dc.subjectLumbàlgiaes_ES
dc.subject.otherIrritable colones_ES
dc.subject.otherBackagees_ES
dc.titleDolor lumbar crònic en la síndrome de l’intestí irritable (SII): diagnòstic, avaluació i pautes de tractamentes_ES
dc.title.alternativeDolor lumbar crònic en la síndrome de l’intestí irritable (SII)es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España