Show simple item record

dc.contributor.advisorHoyas Fernández, Maria Inmaculada
dc.contributor.authorClosa Capdevila, Anna
dc.contributor.authorDanbolenea Laca, Aitor
dc.contributor.authorFuentes Visser, Kevin
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-01-08T15:49:08Z
dc.date.available2018-01-08T15:49:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/425
dc.description.abstractLa Paràlisis Cerebral Infantil (PCI) es causada per una lesió no progressiva al cervell donada en períodes prenatals, perinatals o postnatals. És la malaltia més comú en edats pediàtriques. El símptoma principal és la disfunció motora caracteritzada per una alteració del to i del moviment que afecta al control postural i produeix un retard en el desenvolupament motor de l’infant. El fet de variar la posició fisiològica de l’infant altera la funció dels músculs respiratoris acabant amb una disfunció del sistema respiratori. El nostre objectiu principal és realitzar un pla d’actuació per la millora de la ventilacó en infants amb PCI espàstica en l’àmbit educatiu. Per això hem hagut d’identificar les diverses alteracions presents en aquesta tipologia d’infants. Els individus que volem incloure en aquests treball són infants afectats de PCI espàstica, en edat d’escolarització per a poder ambientar-lo en una escola d’educació especial. Actualment es difícil aconseguir dur a terme un bon abordatge terapèutic complet per a les disfuncions respiratòries que amb molta freqüència presenten els infants de PCI i considerem que és necessari l’elaboració d’un pla d’intervenció per realitzar un protocol d’actuació fisioterapèutic en un àmbit educatiu que s’adapti als alumnes. PARAULES CLAU : Paràlisis Cerebral, fisioteràpia respiratòria, exercicis respiratoris, pediatria, educació especial, rehabilitació.es_ES
dc.description.abstractCerebral palsy (CP) is caused by a progressive brain injury occurred in either prenatal, perinatal or postnatal periods. It’s the most common disease in pediatric patients. The main symptom is motor dysfunction characterized by an alteration of tone and movement that affects the postural control and produces a delay in the motor development of the child. The fact of varying the position of the child alters the physiological function of the respiratory muscles ending with a dysfunction of this system. Our main objective is to carry out an action plan for improving the ventilation in children with spastic CP in education. So we had to identify the various alterations present in these types of children. Individuals who want to include in this study are children with spastic CP in school age in order to acclimate them to a special education school. Currently difficult to carry out a good therapeutic approach for complete respiratory disorders frequently have patients PC and consider it necessary to prepare an action plan to make a protocol in physiotherapy and education that meets these users of the special education school. KEYWORDS: Cerebral Palsy, respiratory physiotherapy, breathing exercises, pediatrics, special education, rehabilitation.es_ES
dc.format.extent48 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectInfants paralítics cerebralses_ES
dc.subjectAparell respiratori--Fisioteràpiaes_ES
dc.subject.otherCerebral palsied childrenes_ES
dc.subject.otherRespiratory organs--Physical Therapyes_ES
dc.titleLa ventilació pulmonar en alumes amb Paràlisis Cerebral Infantil tipus tetraparesia espàstica i grau IV en l’escala de GMFCS en escoles d’educació especiales_ES
dc.title.alternativeLa ventilació pulmonar en alumnes amb paràlisis cerebral IV GMFCSes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Fisioteràpiaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España