Show simple item record

dc.contributor.advisorZabaleta del Olmo, Edurne
dc.contributor.authorGómez Arajo, Marta
dc.contributor.authorMoya Moreno, Núria
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-01-16T10:05:16Z
dc.date.available2018-01-16T10:05:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/454
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ : Moltes de les activitats de Promoció de la Salut que es duen a terme actualment no es fonamenten en cap teoria infermera. L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica és detectar el grau d’utilització del Model de Promoció de la Salut de Nola Pender en els estudis experimentals. MÈTODE : La revisió sistemàtica es va dur a terme d’acord a les directrius PRISMA. Es van incloure estudis experimentals basats en el Model de Promoció de la Salut. La cerca es va fer a les bases de dades MEDLINE (via PubMed), CINHAL i PsycINFO. La revisió, selecció dels estudis i valoració del risc de biaix es van fer per dues revisores de forma independent. RESULTATS : Es van incloure nou estudis experimentals; quatre presentaven una qualitat metodològica alta. A través de l’aplicació del Model estudiat, es va observar un augment de l’activitat física, millores en l’alimentació, la percepció d’autoeficàcia i l’afecte percebut en els grups intervenció, així com una disminució de barreres percebudes, demandes i preferències. CONCLUSIONS : El grau d’utilització d’aquest Model és baix. Existeixen riscs de biaixos, ja que la majoria de mostres poblacionals són petites. Cap dels estudis està fet a Espanya, fet que dificulta l’extrapolació dels resultats. La majoria dels estudis no incorporen professionals d’infermeria. Sembla que les intervencions són més efectives si estan basades en el Model de Nola Pender. Es requereix seguir investigant per tal d’obtenir proves científiques més solides. PARAULES CLAU : Estudis experimentals, Infermeria, Model de Promoció de la Salut, Nola Pender, Promoció de la Salut.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION : Many Health Promotion activities that are currently being carried out are not based on any nursing theory. The aim of this review is to detect the degree of use of Pender’s Health Promotion Model in experimental studies. METHOD : The systematic review was carried out according to PRISMA guidelines. Experimental studies based on Health Promotion Model were included. The search was done on MEDLINE (via PubMed), CINHAL and PsycINFO databases. Study selection and assesment of bias risk were undertaken independently by two reviewers. RESULTS : Nine experimental studies were included; four of which had a high methodological quality. Through the application of the model previously mentioned, an increase in physical activity, diet improvements, the perception of self-efficacy and perceived affection was observed in the intervention groups. A decrease in perceived barriers, demands and preferences was also reported. CONCLUSIONS : The degree of use of the model is low. There was a bias risk as the majority of population samples were small. None of the studies had been carried out in Spain, making difficult to extrapolate the results. Most of the studies did not incorporate registered nurses. It seems that the interventions based on Pender’s Model are more effective. Further investigation is required in order to obtain stronger evidence. KEY WORDS: Experimental studies, Nursing, Health Promotion Model, Nola Pender, Health Promotion.es_ES
dc.format.extent56 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectPromoció de la salutes_ES
dc.subjectModels d'infermeriaes_ES
dc.subject.otherHealth promotiones_ES
dc.subject.otherNursing modelses_ES
dc.titleGrau d’utilització del Model de Promoció de la Salut de Nola Pender en els estudis experimentals: revisió sistemàticaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España