Show simple item record

dc.contributor.advisorBrando Garrido, Cecilia
dc.contributor.authorMollón Oliván, Laia
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-11-07T16:14:34Z
dc.date.available2018-11-07T16:14:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/502
dc.description.abstractEl tipus de normes que una família estableix, els recursos i els procediments que utilitza, juntament amb l’afectivitat, la comunicació i el suport entre els progenitors i els seus fills/es són dimensions clau pel desenvolupament d’infants, adolescents i joves. La parentalitat es refereix a les pràctiques dels pares i mares vers els seus fills i filles. La hipòtesi de partida recull la constatació de la dificultat i complexitat d’exercir la parentalitat en la societat actual. El Treball de Final de Grau (TFG) es centra en el concepte de parentalitat positiva. Hi ha força evidències científiques en favor dels principis de la parentalitat positiva. El seu objectiu és potenciar un desenvolupament saludable dels fills i les filles. Aquest treball s’ha estructurat en tres fases diferenciades. La fase inicial s’ha centrat en la cerca bibliogràfica sobre la Parentalitat Positiva i sobre les Guies desenvolupades en el nostre entorn proper. A partir d’aquest marc conceptual, la recerca es planteja els següents objectius: 1.- Identificar les necessitats prioritàries de suport a la criança de la població amb fills i filles de 0 - 18 anys. 2.- Elaborar una proposta d’activitat formativa dirigida a professionals d’Atenció Primària i concretar les dues primeres sessions de formació. La fase principal s’ha centrat en la investigació de les necessitats de suport a la criança de la població amb fills i filles fins 18 anys. Aquesta detecció ha identificat les necessitats prioritàries de suport per les diferents etapes evolutives i permet concloure la necessitat de realitzar intervencions de suport a la criança. La fase final de la recerca desenvolupa l’elaboració de les propostes d’intervenció. Atenent a la complexitat i a les necessitats de suport a l’exercici positiu de la parentalitat, es dissenya una proposta formativa per a professionals dels centres de salut. Amb aquesta formació, els professionals podran portar a terme intervencions dirigides a donar suport a les famílies i acompanyar-les en l’exercici de la parentalitat positiva. PARAULES CLAU. Parentalitat positiva, competències parentals, estils educatius familiars, necessitats educatives i formació famílies.es_ES
dc.description.abstractThe type of rules that a family establishes, the resources and procedures that it uses, along with affectivity, communication and support between parents and their children are essential dimensions for the development of children, adolescents and young people. Parenting refers to the parents practice towards their children. The starting hypothesis reflects the discovery of the difficulty and complexity parenting in today's society. Final Degree Work (TFG) focuses on the concept of positive parenting. There are many scientific evidences in favour of the principles of positive parenting. Its objective is to promote a healthy development for children. This work has been structured in three different phases. The initial phase is focused on the bibliographic research on Positive Parenting and the Guides developed in our immediate environment. Based on this theorical framework, the research raises the following objectives: 1.- Identify the priority needs for support for raising the population with children up to 18 years of age. 2.- Prepare a proposal for training activities aimed at Primary Care professionals and specify the first two sessions of training. The nuclear phase has focused on looking for those needs the needs for support for raising the population with children up to 18 years old. This detection has identified the priority needs for support for the different evolution stages and allows to conclude the need of supporting parenting interventions. The final phase of the research develops the preparation of the proposals for intervention. Taking care of the complexity and the needs of support for the positive exercise of parenting, a training proposal is designed for professionals in health centres. With this training, professionals will be able to carry out interventions aimed at supporting families and accompanying them in the exercise of positive parenting. KEY WORD : Positive parenting, parenting skills, familiar educational styles educational needs and families training.es_ES
dc.format.extent95 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectPares i fillses_ES
dc.subjectInfants--Criançaes_ES
dc.subject.otherParent and childes_ES
dc.subject.otherChild rearinges_ES
dc.titleIdentificació de necessitats de la població amb fills o filles entre 0 - 18 anys i formació dels professionals de centres de salut en parentalitat positiva : Compendi de recursos per respondre a les necessitats dels infants, adolescents i joveses_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España