Show simple item record

dc.contributor.advisorMiguel González, Susana
dc.contributor.authorNogués Jiménez, Alba
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-11-08T15:32:16Z
dc.date.available2018-11-08T15:32:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/505
dc.description.abstractLes malalties cardiovasculars i cerebrovasculars són la primera causa de mortalitat i morbiditat a l'Estat espanyol i als països desenvolupats. El present programa de salut té com a objectiu disminuir la prevalença de malalties cardiovasculars de la població d'entre 50 i 70 anys d'edat del barri de Creu Alta en un 30% en el termini de 3 anys. Amb la finalitat de dotar a les persones d'eines i estratègies per a prevenir aquestes malalties i que prenguin consciència de la seva autocura convertint-se en l'agent actiu del procés. D'aquesta manera s'esperen futurs resultats de millora de la salut i del benestar de les persones del barri, reduint la incidència i la prevalença de malalties cardiovasculars a llarg termini. Així com reduir la mortalitat i la morbiditat cardiovascular, i disminuir el nombre de reingressos hospitalaris. El projecte desenvolupa un anàlisi de la població a la qual va dirigit el programa de salut, així com una sèrie d'enquestes que ens ajuden a identificar l'existència de mals hàbits entre la població diana, concloent que aquests són causats per la manca de coneixements o la manca de voluntat. També es valora l'impacte que provoquen les malalties cardiovasculars a nivell de Sabadell. Un cop identificades les necessitats de la població es va realitzar un diagnòstic educatiu mitjançant el model PRECEDE. Aquest model està basat en l'anàlisi dels factors predisponents, facilitadors i de reforç que afecten a una determinada conducta. Després de l'anàlisi es planifiquen unes intervencions educatives amb l'objectiu d'aconseguir un canvi comportamental. Cal seguir treballant per a enriquir a la societat mitjançant l'educació per la salut. La gravetat d'aquest problema correspon a tots, és un problema de salut pública el evitar una població insana, hem de treballar per a promoure hàbits de vida saludables i disminuir complicacions que produeixen malalties cròniques. PARAULES CLAU : Risc cardiovascular, malalties cardiovasculars, hàbits alimentaris, activitat física, educació per la salut.es_ES
dc.description.abstractCardiovascular and cerebrovascular diseases are the leading cause of mortality and morbidity in Spain and in developed countries. The objective of this health program is to reduce the prevalence of cardiovascular diseases among the population between 50 and 70 years of age in the Creu Alta district by 30% within a period of 3 years. In order to provide people with tools and strategies to prevent these diseases and to become aware of their self-confidence by becoming the active agent of the process. In this way, future results of improving the health and well-being of the people of the neighbourhood are expected, reducing the incidence and prevalence of long-term cardiovascular diseases. As well as reducing mortality and cardiovascular morbidity, and reducing the number of hospital admissions. The project develops an analysis of the population to which the health program is directed, as well as a series of surveys that help us identify the existence of bad habits among the target population, concluding that these are caused by the lack of Knowledge or lack of will. The impact that is caused by cardiovascular diseases at the Sabadell level is also valued. Once the needs of the population were identified, an educational diagnosis was carried out using the PRECEDE model. This model is based on the analysis of the predisposing factors, facilitators and reinforcement that affect a certain behaviour. After the analysis, educational interventions are planned to achieve a behavioural change. We must continue working to enrich society through education for health. The seriousness of this problem corresponds to all, it is a problem of public health avoiding insane population, we must work to promote healthy living habits and reduce complications that produce chronic diseases. KEYWORDS: Cardiovascular risk, cardiovascular disease, eating habits, physical activity, health education.es_ES
dc.format.extent79 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectCor--Malalties--Prevencióes_ES
dc.subjectEducació sanitàriaes_ES
dc.subject.otherHeart--Diseases--Preventiones_ES
dc.subject.otherHealth educationes_ES
dc.titlePrograma d’educació per la salut: Promoció dels hàbits d’alimentació saludables i activitat física per a la prevenció del risc cardiovascular a adults d’entre 50 i 70 anys d’edat al barri de Creu Alta de Sabadelles_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España