Show simple item record

dc.contributor.advisorRuiz Mata, Francisca
dc.contributor.advisorMuñoz Gimeno, María Mercedes
dc.contributor.authorSans Bada, Núria
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2018-11-21T15:50:37Z
dc.date.available2018-11-21T15:50:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/509
dc.description.abstractINTRODUCCIÓ: Els pacients en procés oncològic cursen amb simptomatologia que pot empitjorar la seva qualitat de vida, ja sigui pel mateix procés de la malaltia o pels efectes adversos de la quimioteràpia. La tendència en la utilització de teràpies alternatives per pal·liar o eliminar aquests efectes ha anat augmentant al llarg dels darrers anys. De fet, són principalment aquest tipus de pacient qui acostumen a sol·licitar més informació sobre el tema. Avui en dia, però, encara hi ha cert rebuig a aquestes teràpies i els professionals sanitaris no n'estan prou formats. El següent projecte de guia de pràctica clínica pretén donar resposta fiable i científica a aquesta demanda de la població oncològica. OBJECTIU GENERAL: Dissenyar un projecte de guia de pràctica clínica per recopilar totes aquelles teràpies complementaries amb suficient recolzament científic per poder ser aconsellades a pacients oncològics per part d'infermeres i altres professionals sanitaris. Reduir l'administració de fàrmacs i donar a la infermera una altra via de recomanacions pels seus pacients són també objectius d'aquest projecte. METODOLOGIA: S'ha realitzat una cerca bibliogràfica a les bases de dades científiques: PubMed, Medline i Scielo. Per tal d'elaborar la part metodològica s'ha utilitzat com a guia el Manual Metodològic de Guies de Pràctica Clínica en el Sistema Nacional de Salut. CONCLUSIÓ: De la bibliografia revisada se n'extreu que les teràpies alternatives són beneficioses per les persones que pateixen els efectes adversos de la quimioteràpia. No obstant, malgrat la major part d’aquestes teràpies no produeixen cap perjudici pel cos, no totes elles són innòcues. La majoria dels estudis inclosos en aquest projecte conclouen que és necessària una cerca amb mostres més amplies i amb més rigor metodològic. PARAULES CLAU: teràpia alternativa, pacient oncològic, infermeria, efectes adversos, aspectes emocionals, quimioteràpia.es_ES
dc.description.abstractINTRODUCTION: Oncology patients suffer symptomatology that can make their quality of life worse, either through the same disease process or the adverse effects of chemotherapy. The trend in the use of alternative therapies to alleviate or eliminate these effects has been increasing over the last few years. In fact, they are mainly these types of patients who usually request more information on the issue. Nowadays, however, there is still some rejection of these therapies and healthcare professionals are not well trained on this. The following clinical practice guide project aims to provide a reliable and scientific response to this demand from the oncological population. GENERAL AIM: Design a clinical practice guide project to compile all those complementary therapies with sufficient scientific support to be advised to oncological patients by nurses and other health professionals. Reducing the drug administration and giving nurses another route of recommendations for their patients, are also objectives of this project. METHODS: A bibliographic search has been made in the scientific databases: PubMed, Medline and Scielo. In order to elaborate the methodological part, the “Manual Metodològic de Guies de Pràctica Clínica en el Sistema Nacional de Salut” has been used as a guide. CONCLUSION: From the revised literature, alternative therapies are beneficial for people who suffer the adverse effects of chemotherapy. However, although most of these therapies do not cause any harm to the body, not all of them are harmless. Most of the studies included in this project conclude that is necessary a search with more extensive samples and with more methodological rigor. KEY WORDS: Alternative therapy, oncology patient, nursing, adverse effects, emotional aspects, chemotherapy.es_ES
dc.format.extent54 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectCàncer--Tractament alternatiues_ES
dc.subjectCàncer--Quimioteràpiaes_ES
dc.subject.otherCancer--Alternative treatmentes_ES
dc.subject.otherCancer--Chemotherapyes_ES
dc.titleProjecte de guia de pràctica clínica: les teràpies alternatives per prevenir i pal·liar els efectes secundaris de la quimioteràpiaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España