Show simple item record

dc.contributor.advisorVergez Abadal, Helena
dc.contributor.authorFarré Reche, Irene
dc.contributor.otherEscoles Universitàries Gimbernates_ES
dc.date.accessioned2021-11-24T14:50:17Z
dc.date.available2021-11-24T14:50:17Z
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.13002/778
dc.description.abstractRESUM: En els últims anys ha augmentat la participació en els esports de muntanya. Consegüentment, s'han incrementat rescats de muntanya, fet que ha implicat una sobrecàrrega de feina pel GRAE. La infermeria ha de cobrir tots els àmbits de salut poblacional. Un d'aquests són els esports d'alta muntanya, àmbit que engloba l'accidentalitat i el rescat corresponent, el qual és una de les poques emergències extrahospitalàries en la qual no és obligatori que acudeixi personal sanitari; però fins a quin punt és important la figura medicalitzada en els rescats de muntanya? Els sanitaris que acudeixen a aquestes situacions de risc necessiten formació en aquest àmbit, la qual és poc coneguda, poc accessible i amb molts requisits. Independentment dels inconvenients, la formació és indispensable, ja que les circumstàncies de la feina fan que els sanitaris siguin també rescatadors, una figura d'allò més complexa però essencial. Els professionals assenyalen una necessitat urgent d'incloure personal sanitari que també formi part activament de l'equip de rescat i que, a més a més, compti amb una formació que permeti un treball en equip i interdisciplinari, formació que hauria de ser reconeguda com a especialitat. Això és imprescindible no sols pel gran auge del muntanyisme en la societat i l'augment d'accidentats, sinó també per disminuir les complicacions de les víctimes rescatades. En aquest estudi s'ha elaborat un projecte amb un disseny de tipus descriptiu i observacional. L'objectiu de realitzar aquesta investigació és estudiar si la figura medicalitzada disminueix les complicacions de les persones rescatades a la zona de l'Alt Pirineu i Aran. Es va executar mitjançant una metodologia de cerca de bases de dades com Pubmed i Google acadèmic, també es van utilitzar revistes de muntanya, com Desnivel. A més, es van establir límits d'exclusió i inclusió. Finalment, es va realitzar una enquesta d'onze preguntes, per als professionals del GRAE on es recollia informació de cada una de les variables del treball, durant els mesos de març i abril. PARAULES CLAU: rescat de muntanya, bombers, medicina de muntanya, infermeria, medicalització, medicina.es_ES
dc.description.abstractABSTRACT: In the last few years, the amount of people practicing mountain sports has increased and, consequently, mountain rescues have escalated, which has resulted in an overload of work for the GRAE. Nursing should cover all areas of population health. One of them is high mountain sports,accident rate and rescue, which is one of the few out of hospital emergencies that it is not mandatory for health personnel to attend. However, to what extent is the medicalized figure important to mountain rescues? Nurses who attend these risky situations need qualified training in the rescue ambit, which is quite unknown, not accessible and with many requirements. Leaving outs its set-backs, this training is indispensable due to the fact that the working circumstances of this health personnel make them also rescuers, an essential figure. Professionals point out a need to include health personnel who can pull their weight as part of the rescue team. In addition, they need to have training that allows teamwork and interdisciplinary work and that has to be recognized as a speciality to make profitable the training obtained. This is imperative not only because fo the rise of mountaineering in society and the increase of injured people, but also to reduce the complications of recued victims. This study has developed a project with a descriptive and observational design. The aim of this research is studying wheather the medicalized figure reduces the complications of rescued people in the area of Alt Pirineu and Aran. It was executed using a database search methodology such as Pubmed or Google and mountain magazines such as Desnivel. Exclusion and inclusion limits were stablished. Finally, an questionnaire of eleven question was made for GRAE professionals collecting information from each of the work for the months of March and April. KEYWORDS: mountain rescue, firefighters, mountain medicine, nursing and medicinees_ES
dc.format.extent48 p.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/es_ES
dc.subjectAlpinisme--Accidentses_ES
dc.subjectOperacions de recerca i rescates_ES
dc.subjectInfermeriaes_ES
dc.subject.otherMountaineering--Accidentses_ES
dc.subject.otherSearch and rescue operationses_ES
dc.subject.otherNursinges_ES
dc.titleImpacte de la medicalització dels equips de rescat de muntanya de l'Alt Pirineu i Aranes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.description.degreenameGrau en Infermeriaes_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES


Files in this item

[PDF]

Collections

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España